Wettelijke Kennisgeving

Identificatie en eigendom

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, presenteert de houder zijn identificatiegegevens:

  • Eigenaar:  Matriçats, SL.
  • BLIK: B1701680
  • adres:  CALLE PIRINEUS, 170, Celrà, 17460, Girona - Spanje.
  • E-mail:  info@matricats.com
  • Telefoon:  972492010
  • Website:  https://matricats.com

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website verleent u de voorwaarde van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die op de pagina's zijn opgenomen:

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Toegang tot de Website impliceert op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met de Eigenaar.

Via de Website faciliteert de Eigenaar de toegang tot en het gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar en/of zijn medewerkers via internet hebben gepubliceerd.

Voor dit doel bent u verplicht en verplicht u zich ertoe GEEN inhoud van de website te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze kan het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of is gecontracteerd door de Eigenaar, andere gebruikers of een internetgebruiker, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen in te trekken die in strijd zijn met de huidige wetgeving, schadelijk zijn voor de rechten of belangen van derden, of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via het reactiesysteem of andere participatietools, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

beveiligingsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom exclusief overeenkomt met de Eigenaar, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen op zich neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie die daarin is opgenomen, garanderen. in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er echter rekening mee dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat de houder daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in de computersystemen kunnen veroorzaken. ticos (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen, hoewel de Houder alle nodige middelen inzet en de nodige beveiligingsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Verwerking van persoonlijke gegevens

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de Eigenaar verzamelt raadplegen op de pagina van Privacybeleid .

Bestanden

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de Website verkregen van bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert de Eigenaar niet dat deze juist is. , compleet of bijgewerkt. De Eigenaar wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina's van de Website.

Het is verboden om via de Website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden aantasten of schenden.

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een verkoopaanbod, een verzoek om een ​​aankoopaanbod of een aanbeveling om enige andere handeling uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website, de links of de via de Website verkregen informatie te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website.

Cookiebeleid

U kunt alle informatie met betrekking tot het beleid voor het verzamelen en behandelen van cookies raadplegen op de pagina van: Cookiebeleid .

Links naar andere websites

De Eigenaar kan u door middel van links toegang verschaffen tot websites van derden met als enig doel u te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen op internet waarin u de op de Website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites veronderstellen in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina's te bezoeken, die buiten de controle van de Eigenaar liggen, dus de Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of voor het resultaat je krijgt door de links te volgen. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de links op de gelinkte websites waartoe hij toegang biedt.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen de Eigenaar en de eigenaar van de site waar de link is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten ervan.

Als u een externe website bezoekt via een link op de Website, dient u het privacybeleid van de andere website te lezen, dat kan verschillen van dat van deze website.

intellectueel eigendom

Alle rechten zijn voorbehouden.

Elke toegang tot deze Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie en diensten die via de Website zijn opgenomen of beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De Eigenaar brengt periodiek verbeteringen en/of wijzigingen aan in de informatie en/of de Diensten die hij op elk moment kan doorvoeren.

De houder verklaart of garandeert niet dat de services of inhoud worden onderbroken of dat ze geen fouten bevatten, dat de defecten zijn gecorrigeerd of dat de service of server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten niettegenstaande dat de houder alles in het werk stelt om dergelijke incidenten te voorkomen.

De Eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of een storing van de Diensten of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak ervan. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van genoemde storingen, tijdelijke stroomstoringen of enige andere vorm van indirecte schade die aan u kan worden toegebracht door oorzaken buiten de controle van de Eigenaar.

Alvorens beslissingen en/of acties te nemen op basis van de informatie op de Website, raadt de Eigenaar aan om de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

Recht op uitsluiting

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website en de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die een van de voorwaarden van deze Juridische kennisgeving schenden.

jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Zolang er geen regel is die anders verplicht, voor alle vragen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals de claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, komen de partijen overeen de rechters en rechtbanken te onderwerpen van de provincie Girona, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enig ander rechtsgebied dat daarmee overeenkomt.

Contact

Als u vragen heeft over deze juridische kennisgeving of een opmerking wilt maken over de website, kunt u een e-mail sturen naar het adres: info@matricats.com